Algemene Voorwaarden

(Gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 60336811)

Uitgegeven door:

De Kachelspecialist B.V.
Bredyk 49
9084 AG Goutum


Inhoudsopgave:
Artikel 01: Toepasselijkheid
Artikel 02: Aanbiedingen
Artikel 03: Adviezen, ontwerpen en materialen
Artikel 04: Levertijd
Artikel 05: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Artikel 06: Overmacht
Artikel 07: Omvang van het aangenomen werk
Artikel 08: Wijzigingen in het aangenomen werk
Artikel 09: Montage
Artikel 10: Oplevering
Artikel 11: Aansprakelijkheid
Artikel 12: Garantie
Artikel 13: Transport
Artikel 14: Betaling
Artikel 15: Overeenkomst
Artikel 16: Prijswijzigingen
Artikel 17: Reclamaties of klachten
Artikel 18: Steen- en betonboring

Artikel 1. Toepasselijkheid:
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door De Kachelspecialist B.V. gedaan en zullen door de opdrachtgever zonder enig voorbehoud worden aangenomen.

1.2 In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer. De tegenpartij wordt betiteld als opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen:
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Tenzij er een bepaalde geldigheidsduur wordt aangegeven. De opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste opgave van gegevens bij de aanbiedingen.

2.2 De inhoud van folders, drukwerken enz. binden de opdrachtnemer niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

2.3 De opdrachtnemer heeft het recht, indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

Artikel 3. Adviezen, ontwerpen en materialen:
3.1 Door de opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

3.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.

3.3 Voor de functionele geschiktheid van de door de opdrachtgever voorgeschreven materialen is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de opdrachtgever is bestemd.  Na verwerking van het materiaal of onderdeel kan de opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het materiaal functioneel niet geschikt is.

3.4 Wenst de opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden.

3.5 Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en of materialen die door de opdrachtnemer zelf ter beschikking zijn gesteld.

3.6 Door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen enz. zullen als juistheden worden verwerkt. Mochten de verstrekte gegevens niet juist zijn ten nadele van de opdachtnemer, dan kan de opdrachtnemer de verkoopovereenkomst aanpassen ofwel ontbinden.

Artikel 4. Levertijd:
4.1 Opdrachtnemer kan hoogstens een indicatie geven van de levertijd. De opgegeven leveringstermijn zal nimmer gelden als fatale termijn. Vanaf het moment van aflevering, gaat het volledige risico van de goederen over op de opdrachtgever.

4.2 De levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer en deze de overeengekomen(deel-) betaling heeft ontvangen.

Artikel 5. Onuitvoerbaarheid van het aangenomen werk:
5.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze voor opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die de opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

5.2 De opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en hij is niet in verzuim, indien hij ten gevolge van veranderingen in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

5.3 Als de opdrachtnemer zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd om een evenredig deel te factureren van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 6. Overmacht
6.1 In geval van overmacht kan de opdrachtnemer zijn verplichtingen opschorten. Duurt deze periode langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden.

6.2 Wanneer er schade wordt geleden door tekortkomingen in de nakoming van de verbintenis, zullen de gemaakte kosten door de verzekering van de opdrachtnemer worden gedekt. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering van de opdrachtnemer worden gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde om de schade te herstellen.

6.3 Voor het overige vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer tegen iedere vordering tot schadevergoeding ongeacht de oorzaak.

Artikel 7. Omvang van het aangenomen werk:
7.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de vergunningen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, in orde zijn.

7.2 In de overeengekomen prijs van het werk is niet inbegrepen (tenzij uitdrukkelijk is bevestigd):

A). Hak-, breek-, funderings-, behangers-, herstel-, timmer-, stucadoors-, -schilders of ander bouwkundig werk, van welke aard ook.

B). De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels.

C). Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan, op of nabij het werk aanwezige zaken.

D). De extra kosten van afvoer, samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal, zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.

Artikel 8. Wijzigingen in het aangenomen werk:
8.1 Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, of doordat van de geschatte hoeveelheden wordt afgeweken behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voorzover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

8.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 9. Montage:
9.1 Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van de door de opdrachtnemer geleverde materiaal en/of materialen dat bij de opdracht was inbegrepen.

9.2 Montagewerk wat buiten de opdracht valt, zal nooit worden uitgevoerd, wanneer de opdrachtnemer aansprakelijk is.

9.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient de opdrachtgever ondermeer ervoor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit aard van de opdracht en overeenkomst anders voortvloeit.

9.4 Wanneer de montage door niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

9.5 Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:

A). Kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone ‘daguren’ kan geschieden.

B). Reis- en verblijfskosten die niet waren begrepen in de prijs.

9.6 Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.

9.7 Reclamaties na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek bij opdrachtnemer te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

Artikel 10. Oplevering:
10.1 Bij ingebruikname van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

10.2 Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering, zullen de oplevering niet in de weg staan.

10.3 Indien enig onderdeel door niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en garantiebepalingen rekening gehouden kunnen worden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid:
11.1 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt, die schade waartegen de opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

A). Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

B). Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht, aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voorzover opdrachtnemer ervoor verzekerd is.

C). Voor schade veroorzaakt door hulppersonen is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

D). De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

11.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van zaken als gereedschappen en materialen van opdrachtnemer, zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te kennen tekortkoming.

Artikel 12. Garantie:
12.1 Opdrachtnemer staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materialen voorzover opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat door hem, voor alle delen welke gedurende een termijn van 6 maanden na levering, door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe onderdelen worden geleverd (daarbuiten valt glas). Indien gedurende een periode van 6 maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal de opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren.

12.2 Opdrachtgever dient ten allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

12.3 Gebreken onstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

12.4 De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderzins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13. Transport:
13.1 Opdrachtnemer kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele transportschade, hoe ook veroorzaakt. Het volledige risico van het transport, zal gedragen worden door de opdrachtgever. De opdrachtgever behoort daarvoor goed te zijn verzekerd.

13.2 Zodra er goederden worden afgeleverd op een door de opdrachtgever aangewezen adres, zal daar een vergoeding voor worden berekend. Voor alle bezorgingen geldt dat de goederen uitsluitend op een goed te bereiken plaats worden afgeleverd en uitsluitend op de begane grond.

13.3 Voor het verzenden van goederen zal door de opdrachtnemer verzendkosten worden berekend.

Artikel 14. Betaling:
14.1 Zodra er een overeenkomst is tussen beide partijen, is de opdrachtnemer gerechtigd een deelbetaling te eisen van 30% van de overeengekomen prijs. Zolang de deelfactuur niet is voldaan, zal de opdrachtnemer niet tot het bestellen van de goederen overgaan.

14.2 De opdrachtnemer is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen de werkzaamheden op te schorten, ook wanneer er een vaste leveringstermijn is overeengekomen.

14.3 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de af te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de opdrachtgever.

14.4 Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.5 Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door de opdrachtnemer in verband met deze procedure gemaakte kosten, voor rekening van de opdrachgever.

14.6 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of aan het montage personeel, na oplevering van het geleverde of op een door de opdrachnemer aan te wijzen rekening.

14.7 Indien de opdrachtgever om welke reden ook, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst overgaat, kan de opdrachtnemer zonder tussenkomst van gerechtlijke instanties een betaling van 20% van de overeengekomen prijs facturen.

14.8 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer, zonder enige ingebrekestelling, het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen, naar een percentage van 4 punten boven dat in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke rente.

Artikel 15. Overeenkomst:
15.1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt afgedaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door opdrachtnemer en opdrachtgever.

15.2 Mondelinge toezeggingen (waaronder ook telefonisch) door de opdrachtgever zijn bindend.

Artikel 16. Prijswijzigingen:
16.1 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst aan te passen.

Artikel 17. Reclamaties of klachten:
17.1 De opdrachtgever kan op een gebrek aan prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer terzake heeft gereclameerd, waarbij hij aan opdrachtnemer dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

17.2 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst te zijn ingediend.

17.3 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij de opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

17.4 Alle goederen en /of materialen die specifiek voor de opdrachtgever zijn gemaakt op besteld worden onder geen beding retour genomen. Het volledige risico voor welk maatwerk ook, is voor de opdrachtgever.

Artikel 18. Steen- en betonboring:
18.1 De opdrachtnemer en/of een door deze aangewezen bedrijf zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die door toedoen van boringen kan onstaan. De opdrachtgever zal het volledige risico op zich nemen met betrekking tot dergelijke boringen.